Ouderraad

Het PCC is een school met vijf vestigingen en iedere vestiging heeft zijn eigen ouderraad. De voorzitters van de ouderraden van de vestigingen vormen samen het bestuur van de oudervereniging. Op het PCC vinden we een goede samenwerking tussen ouderraad en schooldirectie van het grootste belang.

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad (OR) is een informeel overlegorgaan voor de directie. Omdat er wettelijk geen verplichting is een ouderraad in te stellen, zijn de taken van een ouderraad ook niet wettelijk vastgesteld.

Op onze scholen hebben de ouderraden regelmatig overleg met de directie over de dagelijkse gang van zaken op de vestiging. De mening en het advies van ouderraadsleden op diverse terreinen wordt daarbij zeer op prijs gesteld.

Daarnaast kunnen ouderraden advies uitbrengen aan de medezeggenschapsraad (mr) over alle zaken die ouders aangaan. Ze hebben hiermee de mogelijkheid de mr zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren en op deze manier - via de mr – invloed uit te oefenen; in de ouderraad komt alle informatie samen, die van belang is voor de vertegenwoordigers van de ouders in de medezeggenschapsraad of in het bestuur van de oudervereniging.

Meer over de medezeggenschapsraad

In de praktijk worden ouderraden regelmatig betrokken bij het organiseren van activiteiten en het ondersteunen van de gang van zaken op school, bijvoorbeeld tijdens het Open Huis.

Ook houden ze zich bezig met het bevorderen van goed contact tussen school en ouders, maar vooral ook met de belangenbehartiging van ouders/verzorgers.

Contact opnemen?

Ouders/verzorgers kunnen voor vragen terecht bij de voorzitter van de ouderraad van de eigen vestiging.

'We zijn blij met onze betrokken ouderraden/oudervereniging en waarderen de inzet van hen die hierin participeren. De inbreng van deze ouders/verzorgers is van vitaal belang voor een goede relatie tussen onze school en ouders/verzorgers.'
Hans Nijdeken, bestuurder PCC